آموزش سواد مالی به کودکان و نوجوانان

آموزش سواد مالی به کودکان و نوجوانان
مدرس

رایحه صنعتگر

مدت زمان

5 ساعت

1,500,000 تومان 2,000,000 تومان