دوره جامع قرونی| آموزش مهارت های سواد مالی به کودکان و نوجوانان

دوره جامع قرونی| آموزش مهارت های سواد مالی به کودکان و نوجوانان
مدرس

رایحه صنعتگر

مدت زمان

5 ساعت

1,490,000 تومان 2,000,000 تومان